Obchodní podmínky

  • Přihlášení na kurz je závazné. Na vybraný seminář se můžete přihlásit přímo v přehledu kurzů, Vaše přihláška bude odeslána na naši adresu a Vám bude doručeno potvrzení o její registraci na e-mail vyplněný v přihlášce.
  • Objednavatel akceptuje smluvní cenu, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách dohodou. Smluvní cena zahrnuje část nákladů na organizační, materiální a technické zabezpečení akce. Objednavatel se zavazuje uhradit tuto cenu nejpozději do 5 dnů před konáním seminářeDoklad o zaplacení bude zaslán mailem.
  • Odhlášení ze závažných důvodů je možné nejpozději 5 pracovních dní před akcí a to proklikem v e-mailu s potvrzením přihlášky a potvrzením odhlášení na webových stránkách.
  • Při stornování přihlášky méně než 5 pracovních dní se účastnický poplatek nevrací, objednavatel však může vyslat náhradníka.
  • Přihlášky budou evidovány v pořadí, v jakém budou docházet až do vyčerpání kapacity.
  • Pořadatel nezajišťuje parkování osobních vozidel ani nehradí cestovné účastníků.
  • Pořadatel se zavazuje nakládat s osobními daty tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.